ALGEMENE VOORWAARDEN LIGHTROOM TRAINING

Lightroom training
Onderdeel van Editing Moments
KvK nummer: 17200533

Hanneke Meier
info@lightroom-training.nl
06-51264958

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Lightroom training en consument.

Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Consument: natuurlijke persoon, niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de webwinkel.
– Dag: kalenderdag.
– Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of webwinkel in staat stelt informatie die aan hen is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van opgeslagen informatie mogelijk maakt.
– Herroepingsrecht: recht van de consument om binnen de aangegeven bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
– Webwinkel: de natuurlijke of rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt.
– Overeenkomst op afstand: overeenkomst tussen consument en webwinkel, op afstand tot stand gekomen door gebruikmaking van een daartoe bestemd systeem.
Schriftelijk: onder schriftelijk wordt tevens verstaan elektronische communicatie, zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat.

Algemeen

– Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de webwinkel en op elke tussen webwinkel en consument tot stand gekomen overeenkomst op afstand.
– De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de consument het aanbod van de webwinkel aanvaard en voldoet aan de bij dat aanbod gestelde voorwaarden.
– Webwinkel bevestigt onverwijld de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Tot het moment dat de webwinkel deze bevestiging heeft verzonden kan consument de overeenkomst ontbinden.
– In uitzondering op lid 2 komt de overeenkomst slechts tot stand nadat de webwinkel, binnen de wettelijke kaders, op de hoogte is gesteld of consument aan diens betalingsverplichtingen kan voldoen en van overige feiten en factoren die van belang zijn om op verantwoorde wijze een overeenkomst op afstand aan te kunnen gaan. Bij voldoende weigeringsgronden heeft de winkelier het recht de overeenkomst niet aan te gaan, althans te ontbinden of aan de overeenkomst bijzondere voorwaarden te verbinden.
– Het cursusmateriaal en de presets mogen niet verspreid worden zonder toestemming van Lightroom training.
– Na ontvangst van de betaling krijgt de consument ofwel direct toegang tot de online training, met de inloggegevens die bij aanmelding zijn aangemaakt door de consument, ofwel direct toegang tot de aangekochte preset.
– Een inschrijving of aankoop van een preset is persoonsgebonden, deze gegevens en het cursusmateriaal of de preset mogen niet door iemand anders worden gebruikt. Wanneer hier misbruik van wordt gemaakt, wordt het account geblokkeerd.

Herroepingsrecht

– Consument gaat bij betaling akkoord met het afzien van het herroepingsrecht en stemt zo in met directe levering.
– Consument begrijpt door hiervoor toestemming te geven, dat de training of de aankoop van de preset niet kan worden geannuleerd en het bedrag niet kan worden teruggevorderd.

Betaling en levering

– Alle prijzen op de website van Lightroom training zijn inclusief BTW.
– Door het afronden van de bestelling gaat consument automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden.
– Consument kan direct starten met de online training of de preset downloaden wanneer de betaling via iDeal is voldaan.
– Consument gebruikt voor de training de inloggegevens die hij of zij zelf heeft aangemaakt.

Klachten en Geschillen

– Op overeenkomsten tussen webwinkel en consument is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
– Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, doch uiterlijk binnen 7 dagen nadat consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk worden gemeld bij de webwinkel.
– Bij webwinkel ingediende klachten worden binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht beantwoord. Indien de klacht niet binnen 14 dagen verholpen kan worden zal de webwinkel hier tijdig melding van maken en daarbij een indicatie geven van de termijn waarbinnen consument wel een oplossing mag verwachten.

Februari 2021